آفتاب

واژه نامه های آفتاب

غیبت از کار، غیبت طولانی، غیبت مکرر، غیبت متوالی، غیبت، غیبت غیر عمدی، غیبت حاصله از کارافتادگی


موضوع
کار و تأمین اجتماعی

واژه نامه
فرهنگ کار و تأمین اجتماعی

واژه فارسی
غیبت از کار، غیبت طولانی، غیبت مکرر، غیبت متوالی، غیبت، غیبت غیر عمدی، غیبت حاصله از کارافتادگی

واژه انگلیسی
Absenteeism

توضیحات