آفتاب

واژه نامه های آفتاب

راه‌های واکنش تسکینی، راه‌های تخلیه هیجانی


موضوع
کار و تأمین اجتماعی

واژه نامه
فرهنگ کار و تأمین اجتماعی

واژه فارسی
راه‌های واکنش تسکینی، راه‌های تخلیه هیجانی

واژه انگلیسی
Abreaction channels

توضیحات
راه‌هائی که مدیریت برای رفع نارضائ‌های کارکنان ایجاد می کند، از قبیل نظرجوئی از آنان و ارائه خدمات مشاوره‌ای به آنان با کمک مشاوران ورزیده سازمانی.