آفتاب

واژه نامه های آفتاب

بیش از مقدار متعارف، بیش از اقلام مجاز، بیش از رقم مجاز، بیش از حد متعارف، بالای خط


موضوع
کار و تأمین اجتماعی

واژه نامه
فرهنگ کار و تأمین اجتماعی

واژه فارسی
بیش از مقدار متعارف، بیش از اقلام مجاز، بیش از رقم مجاز، بیش از حد متعارف، بالای خط

واژه انگلیسی
Above the line

توضیحات