آفتاب

واژه نامه های آفتاب

رها کردن ، ترک کردن ، (کشتی) را به سرنوشت خود رها کردن ، دست کشیدن ، کناره گرفتن انصراف حق


موضوع
کار و تأمین اجتماعی

واژه نامه
فرهنگ کار و تأمین اجتماعی

واژه فارسی
رها کردن ، ترک کردن ، (کشتی) را به سرنوشت خود رها کردن ، دست کشیدن ، کناره گرفتن انصراف حق

واژه انگلیسی
Abandon

توضیحات