آفتاب

واژه نامه های آفتاب

انجمن بانک‌های مرکزی افریقا


موضوع
اقتصاد و تجارت

واژه نامه
فرهنگ علوم اقتصادی

واژه فارسی
انجمن بانک‌های مرکزی افریقا

واژه انگلیسی
A. A. C. B.

توضیحات
نشانه اختصاری Association of African Central Banks است.