آفتاب

لینک های مفید آفتاب

لینک های وزارت مسکن‌و شهرسازی وسازمانهای وابسته

نمایش ۱ تا 25 از ۳ مقاله

در این سایت ضمن اشنایی با عملکرد واهداف این وزارتخانه با ساز مانهاومراکز وابسته به ان وقوانین ومقررات ان نیز اشنا میشوید.و همچنین از قیمت زمین و مسکن و مصالح ساختمانی مطلع میشوید.در این سایت ضمن اشنایی با عملکرد واهداف این وزارتخانه با ساز مانهاومراکز وابسته به ان وقوانین ومقررات ان نیز اشنا میشوید.و همچنین از قیمت زمین و مسکن و مصالح ساختمانی مطلع میشوید.بانک اطلاعات اطلاع رسانی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان فارس با هدف آشنایی عموم مردم با اهداف ، وظایف ، قوانین و ارکان سازمان راه اندازی شده است. در این سایت همچنین دسترسی اعضای سازمان به اطلاعات مورد نیاز درباره مقررات عضویت ، دریافت پروانه اشتغال ، آئین نامه‌ها و دستورالعملها و سایر آگهی‌های موردنیاز اعضا پیش بینی شده است .نمایش ۱ تا ۲۰ از ۳ مقاله