آفتاب

لینک های مفید آفتاب

لینک های قوه مقننه و سازمان‌های وابسته

نمایش ۱ تا 25 از ۴ مقاله

دیوان محاسبات کشور باید باکمال دقت وشجاعت و بدون هراس ازعکس العملهای احتمالی درکار دستگاههای دولتی نظارت وموشکافی کند.کتابخانه تنها بخشی‌ از مجلس‌ ملی سابق بود که از چند ماه پیش‌ از پیروزی‌ انقلاب‌ ،بدون‌ اجازه مسئولان وقت مجلس‌ ، تعط‌یل‌ شده بود اما در 16 فروردین‌ 1358 یعنی‌کمتر از دو ماه پس‌ از تحقق‌ انقلاب‌ شکوه‌مند اسلامی‌ و پس‌ از حدود شش‌ ماه تعط‌یلی‌باز شد و فعالیت‌ خویش‌ را با حضور چند تن‌ از کارکنان که‌ به وسیله مدیر کتاب‌خانه‌انتخاب‌ و احضار شده بودند آغاز کرد بازگشایی‌ کتاب‌خانه در این‌ دوره به دستور ش...مجلس شورای اسلامی از نخستین دوره، برای کارشناسی طرح‌ها و لوایح، از مشورت موردی کارشناسان استفاده می‌کرد. در عین حال‌، اساس کار برفهم شخصی و توان علمی خود نمایندگان متکی بود؛ لکن از اواخر سال 1371 به دستور هیأت رئیسه محترم مجلس، نهادی مستقل‌، دائمی و سازمان یافته به نام «مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی» برای ارائه خدمات مستمر کارشناسی و مطالعاتی در کنار مجلس قرار گرفت. مراحل قانونی تأسیس این مرکز...

نمایش ۱ تا ۲۰ از ۴ مقاله