آفتاب

لینک های مفید آفتاب

لینک های وزارت دفاع و پشتیبانی و سازمانهای وابسته

نمایش ۱ تا 25 از ۲ مقاله


برگزاری این جشنواره‌ , ضمن ایجاد فضایی برای جبران کاستی ها و محدودیت های جشنواره ملی مشابه , فرصتی را برای توسعه وتبادل دانش مدیریت دفاعی از یک سو و اطلاع رسانی و ایجاد تعامل میان سازمان های مختلف نیروهای مسلح از سوی دیگر فراهم می کند .نمایش ۱ تا ۲۰ از ۲ مقاله