آفتاب

لینک های مفید آفتاب

لینک های استان گلستان

نمایش ۱ تا 25 از ۴۳ مقاله
شاهکوه روستایی است کوهستانی,واقع در البرز مرکزی که از شمال به گرگان و از جنوب شرقی به شاهرود و از جنوب غربی به دامغان می رسد . و از نظر تقسیمات استانی در حوزه استان گلستان قرار می گیرد . این روستا در ارتفاع 2000 متری دریا قرار دارد و با شهرهای گرگان و شاهرود ارتباط زمینی از طریق راه شوسه دارد. شاهکوه به علت موقعیت کوهستانی خود دارای تابستانهایی معتدل و زمستانهایی سرد است و مردم آن به کارهای کشاورز...تا سال 1381 ، اداره کل راه و ترابری وظیفه نگهداری راههای اصلی و فرعی را عهده دار بوده و از این سال با انتقال راههای روستایی وزارت جهاد کشاورزی در وزات راه و ترابری وظیفه نگهداری این راهها نیز به مجموعه وظایف محوله اضافه و نهایتاً در سال 82 راههای مرزی به راههای تحت نظارت و نگهداری اضافه شد .

درجامعه اطلاعاتی امروز توسعه صنعتی افزایش بهره وری ارزش افزوده وکسب بازار تجاری جدید وگسترش صادرات کالاها ازعوامل توسعه صنعتی می باشد واطلاعات ومکانیزیهای اطلاع رسانی به عنوان یکی ازبازرترین وموثرترین علل رشد وتوسعه درکشور های صنعتی درحال توسعه وجهان سوم مطرح می باشد. بطوری که دلیل ومبنای اولیه تقسیم جهان به دوبخش ((توسعه یافته)) و((توسعه نیافته )) توانا یی ویاعدم توانایی آنها رادردسترسی به اطلاعا...وظایف اداره کل تعاون : ۱_ اجرای قوانین و مقررات مربوط به بخش تعاونی در سطح استان 2_ تشویق و کمک و همکاری در تاسیس و گسترش تعاونیها با جلب همکاری و مشارکت عموم مردم و شوراهای اسلامی کشور 3_ ایجاد زمینه های همکاری و هماهنگی و تعاون بین تعاونیها و همچنین بین اتحادیه های تعاونی یا بین بخش های تعاونی و سایر بخش های اقتصادی و...

شرکت در راستای رسالت تعیین شده و بمنظور ایجاد زیر ساختهای اساسی توسعه و رونق اقتصادی مأموریت دارد : احکام کلی و مصوب اسناد توسعه بخش آب را در منطقه و استانهای تحت پوشش پیاده و اجراء نماید . تأمین و بهره برداری ، مصرف و ارزش اقتصادی آب منطقه را بگونه ای مدیریت نماید که بعنوان کارگزار وزارت نیرو ( اجرای فعالیتها و برنامه های حاکمتی نظام ) اهداف تعریف شده در راهبردهای توسعه بلند مدت محقق شود .

سازمان بازرسی به صورت تشکیلاتی که وظیفه نظارت بر حسن جریان امور سازمانهای اداری و اجرای صحیح قوانین را به عهده دارد از تاسیساتی است که در ایران پس از ایجاد سازمانهای اداری جدید و تدوین قوانین مملکتی به وجود آمدهسازمان بخش بازرگانی بعنوان بخش واسط و پیوند دهنده بخشهای اقتصادی کشور از اهمیت کلیدی و راهبردی در اقتصاد کلان جامعه ، برخوردار است ، بخش بازرگانی در ابعاد وسیع خود و در مفهوم جامع به کلیه اقدامات و سیاست هائی اطلاق می شود که با هدف ایجاد تعادل در عرضه و تقاضای کل ، تعدیل قیمت ها و تامین نیازهای احاد جامعه و امور مربوط به تعادل در تجارت خارجی منتهی می شود . در تبیین بخش بازرگانی از زاویه های دیگر م...

نمایش ۱ تا ۲۰ از ۴۳ مقاله