فرهنگ کوهستان <br /> بخش اصلی این شماره اختصاص به کندوکاو در حادثه های کوه نوردی دارد ودر این زمینه علاوه بر&quot; یادداشت&quot; تحلیلی ، گزارش 16 مورد حادثه ی کوه نوردی با بررسی علل حادثه آمده است.