توسعه فرهنگ دوچرخه سواری<br /> استفاده از دوچرخه بعنوان یک وسیله نقلیه مناسب برای ترددهای درون شهری <br /> استفاده از دوچرخه برای حفظ و پایداری سلامتی <br /> استفاده از دوچرخه برای تفریح و غنی سازی اوقات فراغت <br /> افزایش ترددهای دوچرخه ای برای حفاظت از محیط زیست بویژه کاهش آلودگی های تنفسی و صوتی <br /> بهره گیری از حمل و نقل دوچرخه ای برای کاهش اثرات زیانبار ترافیک و صرفه جویی در هزینه ها بویژه وقت و عمر انسانها