سایت گزارش تجاری ایرانیان ، اولین سایت جامع بنگاه به بنگاه (b2b) در ایران می باشد . خدمات گسترده سایت شرکتها و بنگاههای تجاری را برای ارتباط گسترده با یکدیگر مرتبط می سازد.