هدف از راه اندازی پروتال خدمات الکترونیکی مهد ایران : <br /> <br /> هدف اولیه، فراهم آوردن محیطی جهت متمرکز سازی سرویسهای دولتی و حتی غیر دولتی می باشد که مورد نیاز گروه هرف ( سازمان بهزیستی کشور ، مهدکودک ها، اولیا و خانواده ها ) است. در انتهای این مرحله انتظار می رود، استفاده کنندگان بتوانند از طریق این پروتال ، خدمات و اطلاعات مورد نیاز را جستجو و استفاده نمایند. جهت سهولت موضوع، پروتال خدمات الکترونیکی مهدایران علاوه بر بهره گیری از یک سرویس جستجوی قدرتمند، از سرویسهای اطلاعاتی غنی "مهدکودک های الکترونیکی" ، "فهرست پایگاهها مرتبط با کودکان " ، " مقالات مربوط به کودکان "، " سرودها و سرگرمی های کودکانه در مهدکودک های سراسر کشور " و ... بهره مند شده است.