تامین فضاها و تجهیزات مناسب به منظور ایجاد فرصت‌های آموزشی و پرورشی برابر برای افراد لازم‌التعلیم و توسعه مشارکت‌های مردمی، در چارچوب قوانین و مقررات کشور.