کلوپ اتومبیلرانی سیمرغ در تاریخ 17/5/1385 تشکیل گردید. <br /> در تاریخ 31/6/1385 پیست مجموعه ورزشی آزادی شاهد اولین حضور منسجم کلوپ سیمرغ در مسابقات سرعت بود کسب عنوان قهرمانی سال در سال 1385 توسط آقایان بابک رایزن و هرمز کلهر از جمله افتخارات این کلوپ می باشد در سال 1386 نیز