اما همیشه برایتان این سوال بوده که او کیست، چرا اینهمه از او یاد می کنند و روز شهادتش همه درمدارس، دانشگاه ها و ... برای معلمها و آموزگارهای خود هدیه می برند که امروز روز معلم است.