شرکت آب و فاضــلاب اســتان قـزوین که بر طبق اساسنامه خــود مسوولیـت احداث ، بـهره بــرداری ازتاسیــسات و تجهـیزات ، تـامین ، انتقال و توزیع آب شـرب وارائه خـدمات مـناسب پــس از فروش به جمعیت شهری تحت پوشـش، همـچنین احـداث و بهره برداری از شبکه جـمع آوری و انـتقال فاضـلاب وتصفیه آن بر طبق استانداردهای موجودرا برعهده دارد.