فرماندار گرگان آینده درخشانی برای این شهرستان نوید داد.