استاندار یزد : مدیران دستگاههای اجرایی استان باید نسبت به عملکرد خود پاسخگو باشند