اجرای عدالت یکی از آرمان‏ها و آرزوهای دیرین جامعه‏ٔ بشری است. منظور از اجرای عدالت، یعنی حل اختلافات و منازعات افراد با یکدیگر یا افراد با دولت بر طبق قوانین مصوب . این وظیفه‏ٔ خطیر برعهده‏ٔ قوه‏ٔ ‏قضائیه گذاشته شده است که قوه‏ای مستقل و پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخسیدن به عدالت می‌باشد.