خسارت 2 میلیارد و دویست و سی و پنج میلیون ریالی سارقین به شبکه های توزیع برق غرب