ایران بنر سعی داشته با در نظر گرفتن سلیقه و ذوق ایرانی و با توجه به نیاز تجارت الکترونیک در ایران خدماتی را به هموطنان خود ارائه دهد تا بدین ترتیب توانسته باشد گامی مفید در عرصه تبلیغات اینترنتی برداشته باشد .