&quot;هواپیمایی ایران&quot; در اردیبهشت ماه سال 1323 تاسیس گردید و اولین خدمات مسافرت هوایی خود را در مسیر تهران به مشهد مقدس و پس از جنگ جهانی دوم اغاز نمود. درطول 17 سال (از سال1324 تا 1341) و به تدریج با دارا بودن تنها چند پرواز بین المللی به مهمترین خط هوایی داخلی تبدیل شد. در سال 1333 خط هوایی خصوصی دیگری تحت عنوان &quot; پرشین ایر ویز&quot; تاسیس گردید. در ابتدا، خط هوایی &quot; پرشین ا یرویز&quot; فقط وظیفه ی حمل باربه اروپا را به عهده داشت. <br /> وضعیت جغرافیایی کشور ایران و گسترش وسیع آن، دور بودن مراکز نسبتاً پرجمعیت از یکد یگر، کمبود وسیله ی نقلیه اعم از جاده‌ای و ریلی، لزوم ارتباط سریع و مطمئن سازمان های علمی و دولتی و از همه مهمتر نبود یک شبکه منظم با قابلیت های بالا در راستای احیای حقوق متقابل هوایی با سایر کشورها و همچنین تامین رفاه و آسایش بیشتر ملت ایران، همه و همه شرایطی را فراهم سا خت تا هیات وزیران در تاریخ بیست و یکم بهمن سال 1340 ، پیشنهاد وزیر راه را مبنی یر تاسیس یک شرکت هواپیمایی متعلق به ملت، به تصویب برساند. در پی اتخاذ این تصمیم شرکت هواپیمایی ملی ایران در تاریخ پنجم اسفند ماه سال 1340 با ادغام دو شرکت هواپیمایی &quot;ایرانین ایر ویز&quot; و &quot; پرشین ایر ویز&quot; وا یجاد خط هوایی جدیدی بانام &quot;هواپیمایی ملی ایران&quot; با علامت اختصاری و سمبل &quot; هما&quot; تاسیس شد و از فروردین ماه سال 1341 فعالیت های خود را اغاز نمود.