بانک مسکن در 25 دی ماه سال 1317 با تأسیس &quot; بانک رهنی ایران &quot; به‌عنوان بانکی تخصصی در امر مسکن و ساختمان با مشارکت وزارت دارائی و بانک ملی ایران فعالیت خودراآغازکرد. <br /> موضوع فعالیت بانک مسکن، موضوعات بانکی مرتبط باامرمسکن راتشکیل می‌داد. پرداخت تسهیلات در برابر رهن اموال غیرمنقول باهدف خرید، احداث و تکمیل، تعمیر و اعطای اعتباربه شرکت‌های ساختمانی بخش عمده فعالیت‌ها را در برمی‌گرفت. <br /> بدنبال پیروزی انقلاب اسلامی درکشور، بانک مسکن درسال 1358 براساس لایحه قانونی اداره امور بانک‌ها مصوب 17/3/1358 شورای انقلاب اسلامی، از ادغام بانک‌های رهنی ایران، ساختمان، شرکت سرمایه گذاری‌های ساختمانی بانک‌های ایران و سایر شرکت‌های پس انداز و وام مسکن تشکیل گردید.