اولین وب سایت فارسی پی اس پی به دنبال نیاز گیمر های عزیز ایران شروع به کار کرد و بعد از یک سال وقفه در کار آن به دلیل شخصی در 15 تیر سال 1386 کار خود را از سر گرفت.