فصل نو بر خلاف تمامی نشریات تخصصی وعمومی، یک فضای پدید آمده برای گروهی خاص در معرفی افکار و آثارشان نیست. به مدد امکانات شبکه و یاری موسسین ومسئولان پارس درگاه ، فصل نو یک فضا ست. یک فضا، عرصه یا حوزه ی عمومی، برای تعامل همه ی آنانی که دغدغه ی اجتماعی دارند و همه ی آنها که به این نتیجه رسیده اند که برای جامعه ی امروزی با گستره ی مسائلی اینچنین پیچیده و بزرگ که شاهد آنیم ، راهی بجز اندیشه و تعامل بین اذهان در قالب روشی علمی و منظم وجود ندارد.