مؤسسه خیریه کمک به بیماران سرطانی که با نام ″بهنام دهش پور″ معروف می باشد، در حقیقت نام جوان هموطن قهرمانی را بر پیشانی دارد که در آغاز هفدهمین بهار زندگیش مبتلا به بیماری سرطان شده و سه سال پنجه در پنجه این بیماری افکند و متاسفانه علیرغم معالجات مختلف در داخل و خارج از کشور در ٢١ سالگی، زندگی کوتاهش به پایان رسید.