این سایت همانند یک مجله‌ی تخصصی می‌باشد و شما می‌توانید از برنامه‌های آموزشی این سایت استفاده کنید. این سایت به گونه‌ای طراحی شده است که دسترسی به مطالب و مقالات علمی را برای همگان امکان‌پذیر نموده است و شما می‌توانید بدون هیچ هزینه‌ی و بدون نیاز به امکانات ویژه از تسهیلات این مرکز بهره‌مند گردید. این سایت کتاب‌های جالبی را در زمینه‌ی نقشه‌کشی ،اکسیداسیون ، چسبندگی ، پیوستگی ، فشار ، نور ، گرما ، صوت ، الکتریسیته ، مغناطیس ،حرکت و ماشین‌ها در اختیار شما قرار می‌دهد. شما می‌توانید با موسسین این شبکه و فعالیت‌های آنها آشنا شوید.