تولید کننده ابزار و پردازش سیستم های کنترل، اتوماسیون صنعتی و غیره می‌باشد.