شرکت ملی نفت ایران در راستای سیاست های کلان دولت مبنی بر کاهش حجم تصدی گری دولتی در حوزه غیر انحصاری و واگذاری امور به بخش خصوصی ، با هدف توسعه مشارکت این بخش در فعالیتهای اقتصادی و صنعتی، بمنظور افزایش کارآیی اینگونه فعالیتها ، واحدهای روغن سازی پالایشگاههای تهران و آبادان را به سرمایه گذاری تامین اجتماعی، سازمان سرمایه گذاری بازنشستگی کشور و آستان قدس رضوی واگذار نموده است که این واگذاری منجربه تاسیس شرکت نفت ایرانول در سال 1382 گردید.