سایت شرکت سرمایه گذاری خارجی ایران شامل خدمات و تکنولوژی ها، صنایع و تجارت، نفت و گاز، پتروشیمی، خدمات مالی و سرمایه گذاری و فعالیت های تجاری می‌باشد.