گروه بازرگانی و تحقیقات فرا سپهر واردات و صادرات ترخیص کالا مشاوره وکالت گمرکی حمل و نقل را شامل می‌شود. کار این گروه مشاوران، گـردآوری تخصص های گونـاگون در یک مجموعه هماهنگ است. نتیجه این انـدیشـه، توانـایی ارائه خدمات تاثـیر گــذار در شرکت های در حــال پیشــرفت است بدون شک از طــراحی یک ایده بالـقوه و امـکان سنجی های صحیح تا سازماندهی و ایجاد ارتباط با مراکز مرتبط با موضوع تا ایجــاد قدرت در مواجهه با مشکلات و یافتن بهتـرین راه کارهــا از تعیین کننده ترین عوامــل در شکل گیری مجموعه های بزرگ و موفق است.