این سایت متعلق به مرکز ورزشی کوتاه‌قدان در ایالات متحده‌ی امریکا می‌باشد که در سال ۱۹۸۵ به منظور گسترش و توسعه‌ی سطح کیفی ورزش در ورزشکاران کوتاه قد (کوتاهتر از حد معمول) در این کشور می‌باشد. هدف اصلی این مرکز تشویق ورزشکاران کوتاه قد به منظور ادامه‌ی ورزش بدون در نظر گرفتن میزان مهارت‌های آنان می‌باشد. اعضای این سازمان معتقدند که کوتاه‌قدان نیز باید همانند سایر افراد جامعه بتوانند در مسابقات ورزشی امریکا شرکت نموده و کسب مقام نمایند. ورزشکاران در این مرکز بر حسب سن ، جنسیت و قابلیت‌های ورزشی‌ آنها طبقه‌بندی می‌گردند.