بازار تهاتری ایرانیان مبادله کالا به کالا با استفاده از اسناد تجاری می‌باشد. بازار تهاتری ایرانیان یک بازار تهاتری نوین است که از برات به عنوان سند تجاری استفاده می‌کند. امکانات بازار تهاتری ایرانیان باعث افزایش ظرفیت تولید و فروش شما می‌باشد.