سایت خاکی با اهداف علمی - آموزشی، نسبت به اطلاع رسانی، آموزش و ارائه خدمات معتبر و دانش گرا اقدام می نماید.