هسته اولیه گروه دوچرخه سواران کوهستان گــشـتـا در سال 1381 شکل گرفت و هدف ابتدائی ما تشکل بخشیدن به حرکتها وتمرینهای انفرادی افراد علاقه مند به این رشته در قالب یک گروه به منظور رشد و توسعه این ورزش در بین احاد افراد جامعه بود. از ابتدای سال 1382 اولین بانک اطلاعات دوچرخه کوهستان را به صورت وب سایت راه اندازی کردیم که با گذشت زمان و کسب تجربیات و همکاری گروههای مختلف رشد و توسعه یافت. پس از سه سال فعالیت مستمر نواقص و نیازها بیشتر نمود پیدا کرد لذا بر آن‌شدیم که فعالیت خود را بصورت باشگاه ادامه دهیم و با برنامه ریزی و طی پیچ و خم های اداری بالاخره در اسفند ماه سال 1384 موفق به تـأ سیس باشکاه فرهنگی ورزشی دوچرخه کوهستان گشتا شدیم.