ماهنامه پیک تندرستی، ماهنامه ای برای سلامت خانواده می‌باشد.