نشریه ی الکترونیکی بلوط بر آن است که آیینه ای برای فرهنگ و هنر و کرمانشاه باشد. این نشریه علاوه بر پرداختن به موضوعات مذکور گزیده ی آثار صاحبان قلم و اندیشه را که در هفته نامه ی صدای آزادی هر هفته منتشر می شود انعکاس می دهد و نیز دوست می دارد آثار کردی (ترجیحا کلهری و لکی) را از شما مخاطبان ارجمند در این سایت ارائه نماید.