سایت مرکز تاریخ یهودیان ایران با هدف جمع آوری اطلاعات در زمینه تاریخچه ایرانیان یهودی، فرهنگ و ادبیات یهودی، درباره علوم، زندگی اجتماعی، سیاست و اقتصاد آنها و ... فعالیت دارد.