شرکت مهندسی تحقیقاتی و صنعتی سختیون تولید انواع چرم سبک و سنگین و مواد مورد نیاز صنعت چرمسازی از طریق ایجاد واحدهای تولیدی ذیربط و تهیه طرحهای مهندسی تحقیقاتی در این زمینه و انجام عملیات بازرگانی و صادرات و واردات و اخذ نمایندگی از موسسات داخلی و خارجی را برعهده دارد.