این شرکت افتخار دارد که بزرگترین کارخانه روغنکشی وپنبه پاک کنی درایران است , درحال حاضر ظرفیت روغنکشی برای انواع دانه های روغنی درحدود1800 تن در روزاست , در ضمن بهپاک اولین وبزرگترین تولیدکننده پروتئین سویادرمنطقه باتولیدمتوسط 2000 تن درماه میباشد وهمه اینها نتیجه سرمایه گذاری وتلاش و جدیت کارکنان در جهت توسعه مداوم است.<br /> همچنین شرکت بهپاک درزمینه پروتئین سویا وانواع لینتر , دارای محصولات صادراتی است با این هدف که درآینده نزدیک حضورقدرتمندی دربازارهای جهانی داشته باشد . اخیراخط تولید لیسیتین سویا آغازبکارنموده است که ظرفیت آن 6 تن درروزمیباشد. علاوه برآن به عنوان طرح توسعه , این شرکت قصد داردتاپروتئین سویای کنسانتره نیزتولیدکند.