فعالیتهای آن در زمینه حمل و نقل بین المللی و شعبه های آن در تمام بنادر ایران و شامل خدماتی از قبیل: کامیون مستقیم، راه آهن، کشتی، بازدید و سرکشی از محموله، نمایندگیها، خدمات مشاوره برای برنامه ریزی و بهره برداری از اسباب حمل و نقل می‌باشد.