خدمات ترانزیت و صادرات به وسیله کشتی، خرید و فروش، دادن اجازه نامه حمل بار، کرایه دادن کشتی نفت کش، بهره برداری تجاری و غیره را شامل می‌شود.