شرکت رسانه امروز ارائه کننده خدماتی درمورد تبلیغات می‌‌باشد.