با توجه به نیاز مبرم بر تاسیس مرکزی علمی جهت تربیت و تامین نیروهای ماهر و متخصص در زمینه نیازهای مدیریت مراکز و سازمانهای بهداشتی و درمانی و مدارک پزشکی و کتابداری واطلاع رسانی پزشکی، مجوز ایجاد دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در سال 1371 صادر گردید.<br /> دوره های تخصصی این دانشکده، عبارتند از کارشناس مدیریت و خدمات بهداشتی و درمانی ( اداره امور بیمارستانها ) و کارشناسی کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی و مدارک پزشکی و کاردانی رشته مدارک پزشکی و کارشناسی ارشد آموزش مدارک پزشکی. این دانشکده پس از جذب تعداد 62 نفر دانشجو در رشته ها ی مذکور از سال 1371کار خود را آغاز نمود.