این سایت سیستم‌ها و تجهیزات مجازی را در زمینه‌ی انتقالات به‌صورت تابشی در اختیار شما قرار می‌دهد و شما را با خصوصیات محاسباتی گازها آشنا می‌نماید. در این سایت می‌توانید با معادلات و محاسبات مربوط به این قسمت آشنا شوید. در اینجا می‌توانید محاسبات را به‌صورت خط به خط مشاهده کنید و از طریق نرم‌افزارهای موجود در این سایت میزان جذب گازی به ضریب گسیل گازهای مختلف از ماورا بنفش تا مادون قرمز را محاسبه نمایید برای به دست آوردن این محاسبات بایستی اطلاعاتی مانند نوع گاز ، میزان گاز ، دما ، فشار ، طول موج و محدوده‌ی فرکانس را برای سیستم مشخص کنید.