شامل بخشهای فهرست کتب شیعه، رساله ها و اطلاعات دیگر درباره شیعه و هنر اسلامی می‌باشد.