سایت ارزیابی فشار محیطی ایران شامل اطلاعاتی درباره محیط زیست ایران، گنجایش ساختمان و موسسات استحکام سازی ایران می‌باشد.