طرح توانمندسازی جمهوری ‌اسلامی ‌ایران برای ارائه اولین گزارش ملی تغییر آب و هوا به سازمان‌ ملل ‌متحد با کمک مالی تسهیلات جهانی محیط زیست (GEF) و با همکاری دفتر عمران ملل ‌متحد (UNDP) از سال ۱۳۷۷ زیر نظر وزارت امورخارجه در سازمان ‌حفاظت ‌محیط ‌زیست آغاز شده است. این طرح در راستای تعهدات ایران در قبال کنوانسیون تغییر آب و هوای سازمان ‌ملل ‌متحد اجرا می‌شود. کنوانسیون تغییر آب و هوای سازمان‌ملل‌متحد در “اجلاس زمین” که در ژوئن سال ۱۹۹۲ در ریودوژانیرو، برزیل، تشکیل‌ شد برای امضاء کشورهای عضو مفتوح ‌گردید و توسط ۱۵۴ کشور ( و جامعه اروپا) به امضاء رسید. این کنوانسیون در ۲۱ مارس ۱۹۹۴ به اجرا در آمد و تا کنون ۱۸۶ کشور آن را امضاء کرده‌اند. ایران نیز بعد از امضای کنوانسیون تغییر آب و هوا توسط نماینده دولت‌جمهوری‌اسلامی (معاون رئیس جمهور وقت) در سال ۱۳۷۱ در اجلاس زمین، کنوانسیون فوق را در خرداد ماه ۱۳۷۵ به تصویب مجلس شورای ‌اسلامی رسانید و از آن تاریخ لازم‌الاجرا گردید.