این مرکز با هدف افزایش توانایی عملیاتی سازمانهای جامعه مدنی با بهبود دسترسی آنها به منابع اطلاعات و دانش فنی و فراهم ساختن منابع انسانی و ظرفیت سازی مدیریتی و ایجاد بستر و زمینه های لازم برای تبادل تجربیات سازمانهای جامعه مدنی در داخل کشور و سایر کشورها و توانمندسازی سازمانهای جامعه مدنی با هدف افزایش این سازمانها در توسعه پایدار فعالیت خود را پی می گیرد. این مرکز از تاریخ April 2005 در مرحله پایداری با همکاری سازمان دفاع از قربانیان خشونت Organization For Defending Victims Of Violence ODVV که یک سازمان غیردولتی فعال در عرصه های ملی و بین المللی با موضوع حقوق بشر است ، بار دیگر در محورهای زیر فعالیت خود را در قالب طرح توانمندسازی سازمانهای جامعه مدنیایران در محورهای زیر آغاز نمود : <br /> • برگزاری دوره های آموزشی و توانمندسازی سازمانهای جامعه مدنی به شکل مجازی و کارگاه های آموزشی . <br /> • فراهم نمودن امکان دسترسی سازمانهای جامعه مدنی به اطلاعات و ارتباطات از طریق راه اندازی کافی نت ، سایت و خبرنامه<br /> • الکترونیکی سازمانهای غیردولتی به دو زبان فارسی و انگلیسی . <br /> • تقویت روابط بین الملل در سازمانهای جامعه مدنی و برگزاری کنگره ملی و جشنواره نشریات سازمانهای غیردولتی .